Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio, KVK 77090748, Vestigingsnr. 000044812795, Menuet 52, 3363KH, Sliedrecht.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio tot het laten aanbrengen van een tatoeage alsook die door Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio wordt behandeld of aan wie Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio en opdrachtgever, waarbij Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio worden zonder enige uitzondering geleverd door Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio zijn ingeschakeld.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio gehanteerde algemene voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Jaimy Sleeuwits of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval de persoon die door Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever.

3.6 Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont, heeft Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio het recht de opdracht te weigeren.

3.8 Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio erkent opdrachtgever dat Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio een inspanningsverbintenis heeft. Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie

Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren en kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Rotterdam, behoudens indien Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling door Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio is ten allen tijde op eigen risico.

Alle winnaars worden willekeurig gekozen door middel van een random name picker. Over de uitslag van de winactie’s kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden niet uitgekeerd in contant geld maar zijn wel overdraagbaar, in overleg met Jaimy Sleeuwits Tattoo Studio .

Op al gemaakte prijzen e/o afspraken kan geen aanspraak gemaakt worden op kortingen.

Na 6 tot 8 weken heeft een ieder recht op een gratis nacontrole.

Een aanbetaling blijft 3 maanden geldig als er geen vervolgafspraak wordt gepland, een aanbetaling kan niet worden doorgegeven naar een ander persoon.

Wilt u uw afspraak voor wat voor reden ook niet door laten gaan, dan vervalt uw aanbetaling.

De genezingstijd van een tatoeage, de algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen een rol. Wij adviseren de nazorginstructies altijd te volgen.

Laatste update: 27 mei 2020